ما چون جملگی بدیدیم که تراوشات ذهنیمان اندر باب انتخابات غوغا می نماید فلذا برای تخلیه ی هیجانات درونی وبرونی اقدام به ایجاد چونان وب نوشتی می نمایم .
در باب نخست سخنی اندر باب مناظره دیشب:
ما همچون سایر شب ها بساط درس و مشق را تعطیل نموده و برای دیدن مناظره به اتاق تلوزیون خوابگاه رهنمون شدیم علیرغم اجرای طرح جداسازی در خوابگاه اما اختلاط همچنان مشاهده می شد مشتی رند را سیم داده بودند تا هوار بکشند... بگذریم مناظره با سخنان استاد کلام کروبی قدس سره آغاز شد زبان در نیام داشت و سعی می کرد به طرف مقابل اثبات کند که او تخریبچی نبوده و نیست اما چندی نگذشت تا شیخ زبان از نیام بیرون کشید و گفت یا محمود ما بک؟ این تذهبون؟ ما هاله نور؟ دروغ گویی مردم فریبی .... شیخ می گفت می خواسته فیلم سخنان محمود را در ابتدای فیلم تبلیغاتیش بگذارد که یاران سیمایی مانع شدند. شیخ از ادعای طرح ربودن رئیس جمهور هم گفت و گفت تا زمان به پایان رسید. چون چهره ی محمود نمایان شد یاران فریاد برآوردند این چه ننگی است محمودنا ماذا کافشکنک؟
 در ابتدا در عقب نشینی آشکار فیلم را جعلی دانست (توجه: اگر فیلم ساختگی باشد چه با مهارت ساخته شده بازیگران:آیت الله جوادی آملی- بدل محمود و رندان دگر.لحن لحن محمود است مرجع تقلید هم حی و حاضر آقای جوادی چرا سکوت کردی!؟) بعد هم ماجرای آمریکا را گفت اگر آمریکاییها تکذیب می کردند مدارکش را رو می کردم خوب حالا که اینقدر در جامعه تشکیک است حول این مسئله چرا اسنادش را منتشر نمی کنید؟ از آمریکا می ترسید؟ از هاشمی؟ یا از مردم؟ که ... را به رختان بکشند. بعد هم فرمودند این مسائل چه ربطی به کشورداری داره؟ انگار یادشان رفته مباحث خود ایشان در مناظره قبلی هیچ ربطی به نحوه مدیریت کشور نداشته.
بعد در اقدامی جالب یک سری آمار را به ناف مردم بستند، که این رویه تا پایان مناظره ادامه داشت، به محمود گفته بودند ملت از وضع زندگی و معاششان ناراضیند. محمود نیز چاره ای جز ارائه آمار برای مطلوب نشان دادن کشور نداشت.ارائه این همه آمار برای اثبات مدیریت مطلوب، مرا به یاد گفته های پرویز راجی آخرین سفیر شاه در لندن می انداخت. او که در خاطراتش از زمان شاه می گوید در برنامه روز ایران در لندن وقتی مسئولین ایرانی طبق عادت معهود به ارائه آمار می پرداختند انگلیسیها چه برخوردی با این مسئول می کنند. می خواستم یادآوری کنم این رویه اشتباه از دیرباز در کشور ما رایج بوده که مسئولین برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد خود به ارائه آمارها ی واقعی یا غیر واقعی می پرداختند. آمار هایی که نمی توان به چالششان کشید چون اگر به دروغ آمارسازی هم بکند قابل اثبات به این سادگی ها نیست. به قول شیخ از ملا پرسیدند وسط زمین کو گفت همینجا. پرسیدند چرا؟ گفت خوب مترش کنید!.
ادامه دارد ....