اشعار زیر در سال 1385 سروده شده اند.

توجه: بودم ها را بُدَم بخوانید به جز گر بودمی.

چندی است گمان برم به سوی خویش

                                  گر بودمی چگونه بودم در صحرای کربلا                               

ترسم اگر بودم در صحرای کربلا

                                    من نیز همچو شمر ببریدم سر هُدی 

3 محرم

خدایا از چه گریم در فراق یار خویش

                                          او که دارد یار دیگر سوی خویش

چون که او باشد دگر ما را چه کار

                                           پیش خوبان سرفرازی نیست کار

توضیح: یاد خلذو خان افتادم همین!D:

پ.ن 1:خودتان که می دانید نباید دنبال ردیف و قافیه و وزن شعری باشید. چون یاران بگفتند تا مطالب را طولانی نکنم ادامه اش را به تدریج رونمایی می کنم.