دختر كوچولوی صاحبخانه از اقای "كی " پرسید:

اگر كوسه ها ادم بودند با ماهی های كوچولو مهربانتر میشدند؟

اقای كی گفت:البته !اگر كوسه ها ادم بود ند

توی دریا برای ماهیهاجعبه های محكمی میساختند

همه جور خوراكی  توی ان میگذاشتند

مواظب بود ند كه همیشه پر اب باشد

هوای بهداشت ماهی های كوچولو را هم داشتند

برای انكه هیچوقت دل ماهی كوچولو نگیرد

گاهگاه مهمانی های بزگ بر پا میكردند

چون كه

گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است

برای ماهی ها مدرسه میساختند

وبه انها یاد میدادند

كه چه جوری به طرف دهان كوسه شنا كنند

درس اصلی ماهیها اخلاق بود

به انها می قبولاند ند

كه زیبا ترین و باشكوه ترین كار برای یك ماهی این است

كه خودش را در نهایت خوشوقتی تقد یم یك كوسه كند

به ماهی كوچولو یاد میداد ند كه چطور به كوسه ها معتقد باشند

وچه جوری خود را برای یك اینده زیبا مهیا كنند

اینده یی كه فقط از راه  اطاعت به دست میایید

اگر كوسه ها ادم بودند

در قلمروشا ن البته هنر هم وجود داشت

از دندان كوسه تصاویر زیبا ورنگارنگی می كشیدند

ته دریا نمایشنامه ییروی صحنه میاوردند كه در ان ماهی كوچولو های قهرمان

شاد وشنگول به دهان كوسه ها شیر جه میرفتند

همراه نمایش اهنگهای محسور كننده یی هم مینواختند كه بی اختیار

ماهیهای كوچولو را به طرف دهان كوسه ها میكشاند

در انجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت

كه به ماهیها می ا موخت

"زندگی واقعی در شكم كوسه ها اغاز میشود"

 برتولد برشت