دوسنان برای آشنایی بیشتر با احوالات ما  می توانندبه
 dorj.orq.ir یا همون dorj.viz.ir  یا به عبارت دیگر  mydorj.co.cc  ! مراجعه کنند.
بیشترسعی درام تا در آنجا به انتشار عکس و صدا و فیلم بپردازم و احتمالاً نوشته هایم را بیشتر در همین وبلاگ قرار خواهم داد به هر حال گویا قرار است این وبلاگ به حیات خود  ادامه دهد .
صاحب جواهر