کویر دل


 کویر دلت جای باریدن نیست                                

                                    درون دلت سرای یار نیست

ز چه فسرده ای و پریشانی

                   درون میکده جای مردم هشیار نیست
-----------------------------------------------------------------------------------------
در لینک زیر این شعر را می توانید با صدای من بشنوید.
کویر