به نام خدای محمد امین، منجی بنی آدم
به نام خالق علی، صاحب ذوالفقار دادگر
به نام خدای کوروش کبیر، ذوالقرنین، شاه شاهان
به نام خالق موعود، به امید بر نیام کشیده شدن دوباره ذوالفقار دادگر علی به دستان فرزند علی

سخنان گرانبار از مولای اول عالمیان:

ناتوانی آفت، و شکیبایی شجاعت، و زهد ثروت، و پرهیزگاری سپر نگهدارنده است.

در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتی دارد که سواری دهد، و نه پستانی تا او را بدوشند.

پرسش کردن وسیله پوشاندن عیبهاست، و انسان از خود راضی، دشمنان او فراوانند.

با مردم آنگونه معاشرت کنید، که اگر مردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند.

اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده.

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آنکه دوستان خود را از دست بدهد.

هر فریب خورده ای را نمی توان سرزنش کرد.

ترس با نا امیدی، و شرم با محرومیت همراه است، و فرصتها چون ابرها می گذرند، پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید.

کسی که کردارش او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید.

نیکوکار از کار نیک بهتر، و بدکار از کار بد بدتر است.

کسی که در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، آنچه که نمی دانند درباره او خواهند گفت.

حوادث اگر همانند یکدیگر بودند، آخرین را با آغازین مقایسه و ارزیابی می کنند.

                                                                                                                                               <<یا علی>>