داشتم با outlook ایمیل هایم را چک می کردم که در قسمت آرشیوها به ایمیل های جالبی برخوردم که برایم خاطره انگیز بودند. در زیر ایمیلی از فرشاد را باکسب اجازه می آورم:

,Dear Ali

Have u ever liked someone sooo much, that u just couldn’t tell them? have u ever had a sleepless night because u couldn’t stop thinking about them? have u ever felt so lonely that u cried urself to sleep? have u ever lost someone u loved and prayed every night for them to return? have u ever felt the need to hurt urself on the outside because u couldn’t stand the hurt inside? if u have ever felt like this then send this to everyone on ur list and with in one week someone u love will tell u how they feel. if u don’t send this u will never fall in love again.

...  

Bye be care

Ur closest friend farshad

--------------------------------

پ.ن: یادم نمی آید چرا این ایمیل برایم آمده بود ولی ایده ی جالبی بود!