انسان وخدا     


چند وقتی است که سعی می کنم خلاصه ی هر کتابی را که می خوانم به صورت دیجیتال مستند کنم. توفیق حاصل شد تا کتاب انسان و خدای دکتر چمران را که از دهلاویه خریده بودم مطالعه و سپس برداشت شخصی خویش را مکتوب سازم . با چند هفته تاخیر  خلاصه ی این کتاب را بر روی وبلاگ  قرار می دهم.