ولش کن ... بذا خودش بگه:

به نام خدای بخشایشگر مهربان
سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند.
دوست شما گمراه نشده و اشتباه نکرده است.
و از روی هوس سخن نرانده است.
آنچه می گوید چیزی است که به او وحی شده است.
او که قدرت عظیم دارد تعلیمش داده است.
او که مستحکم است و بر همه چیز مسلط.
در حالی که در افق بالاتر قرار داشت.
سپس نزدیک و نزدیک تر شد.
تا آن که فاصله شان به دو کمان یا کمتر از آن رسید.
سپس آنچه را که می خواست به او وحی کرد.
قلب او در آنچه دیده بود صادق بود.
آیا با او درباره آنچه دیده است مجادله می کنید؟
و دیگربار او را دید.
در کنار درخت سدره المنتهی.
و در نزدیکی بهشت برین.
هنگامی که سدره را چیزی پوشانده بود.
چشم او به اشتباه نیفتاد و منحرف نشد.
او در آنجا نشانه هایی از پروردگار بلندمرتبه اش را دید.
آیا شما «لات» و «عزی» را دیده اید؟
و «منات» که سومین آنهاست.
....
[نه] بلکه اینها تنها نامهایی هستند که شما و پدرانتان بر آنها نهاده اید و خداوند حجت و دلیلی بر آنها نازل نکرده است. ...


سوره نجم، آیات 1 تا 23